Працоўныя матэрыялы Чацвёртага Міжнароднага Кангрэса

01Інфо (pdf)

Змест (pdf) / Contents (pdf)

Раздзел 1. Праблемы трансфармацыі і мадэрнізацыі эканомікі Беларусі

[spoiler show=”Abstract”] Андрэй Безручонак. Уплыў лібералізацыі рынку паветраных перавозак ЕС на рэгіянальнае развіццё: перспектывы і выклікі для Беларусі 20 (pdf)
Ірына Вашко. Праблемы захавання працоўнага патэнцыялу ў Рэспубліцы Беларусь 25 (pdf)
Владимир Поплыко. Инновационные тренды беларусской промышленности 30 (pdf)
Юлія Чайкоўская. Супрацоўніцтва краін ЕС і СНД на рынку аўтамабільных грузаперавозак 36 (pdf)
Наталля Шчэрбіна. Рэгіянальныя дыспрапорцыі на рынку працы Беларусі 41 (pdf)[/spoiler]

Раздзел 2. Палітычныя інстытуты, знешняя палітыка, дзяржаўная палітыка

[spoiler show=”Abstract”]Анна Алимпиева, Мария Кохановская. Гендер, семья, культура: нормативность против реальности в условиях эксклавного региона 48 (pdf)
Вадзім Быліна. Склад выбарчых камісій: асноўныя тэндэнцыі ва ўмовах аўтарытарнай сістэмы Беларусі (мясцовыя выбары, 1999–2014 гады) 53 (pdf)
Людмила Лобанова. Украина 2014: старт реформы в системе подготовки научных кадров 60 (pdf)
Александр Лешков. Местные выборы 2007 и 2014 годов в новостях интернет-портала TUT.BY 64 (pdf)
Małgorzata Babińska. Historical Conditions of Mutual Stereotypes: Belarusians, Lithuanians and Poles 68 (pdf)
Aliaksandr Filipaŭ. Relations between the Republic of Belarus and the Republic of Iraq in 1991–2014 72 (pdf)[/spoiler]

Раздзел 3. Гісторыя Вялікага Княства Літоўскага

[spoiler show=”Abstract”]Юрий Афанасенко. «Русский папа» по известиям из послания ливонского магистра Зигфрида Ландера фон Шпонхайма 78 (pdf)
Алег Дзярновіч. Трансфармацыі сацыяльнай прасторы Беларусі познесярэднявечнага і раннемадэрнага часу: праблемы генералізацыі і дэфініцый 82 (pdf)
Таццяна Карнілава. Супрасльскія кірылічныя выданні ў фондзе Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі 87 (pdf)
Алексей Мартынюк. Святой Георгий как крестоносец: визуальная наррация фресок замка Нойхаус (XIV век) 92 (pdf)
Уладзімір Фёдараў. Да пытання аб значэнні тэрмінаў “пустовъщина”, “земля пустовская” ў актавай тэрміналогіі Вялікага Княства Літоўскага ў канцы XV – першай палове XVI стагоддзяў 96 (pdf)
Віктар Якубаў. Канфедэрацыі войска ВКЛ як спосаб шляхецкай самаарганізацыі 100 (pdf)[/spoiler]

Раздзел 4. Беларусь у складзе Расійскай Iмперыі

[spoiler show=”Abstract”]Александр Бендин. Религиозные конфликты в Беларуси и Литве (1905–1907) 106 (pdf)
Елена Борун. Православные монастыри Литовской и Гродненской епархии в общественно-культурной, духовной жизни Беларуси во второй трети XIX – начале XX века 111 (pdf)
Андрей Киштымов. Русификация как историографическая проблема: итоги и перспективы 115 (pdf)
Вольга Рымко. Гісторыя белага ўніяцкага святарства па матэрыялах “Литовских епархиальных ведомостей” (1863–1916 гады) 120 (pdf)
Андрэй Ціхаміраў. Прапановы Міхаіла Каяловіча аб адукацыйных рэформах у беларуска-літоўскіх губернях (1887 год) 125 (pdf)[/spoiler]

Раздзел 5. Гісторыя Беларусі ХХ стагоддзя, беларускае замежжа

[spoiler show=”Abstract”]Аляксандр Агееў. Падтрымка ідэі незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі ўдзельнікамі магілёўскага сходу 31 сакавіка 1918 года ў святле дакументаў Літоўскага цэнтральнага дзяржаўнага архіва 130 (pdf)
Наталья Довгяло. Реорганизация православных монастырей на территории Беларуси в 1924–1939 годах 134 (pdf)
Алег Казак. Падтрымка лакальнай ідэнтычнасці ў Цэнтральнай Еўропе (палітыка Польшчы на Палессі ў міжваенны перыяд і Венгрыі ў Падкарпацкай Русі ў 1939–1944 гадах) 139 (pdf)
Дзмітрый Матвейчык. Міхал Валовіч і яго эсэ “Партызанская вайна 143 (pdf)
Юлія Федзяніна. Палітыка беларускіх нацыянальных партый і праблема самавызначэння Беларусі ва ўмовах польска-савецкай вайны (1919–1921 гады) 147 (pdf)
Аляксандр Фрыдман. “У Беларусі адбываецца радыяцыйны генацыд”. Аварыя на Чарнобыльскай АЭС у публікацыях люксембургскага друку 151 (pdf)
Станіслаў Юрэцкі. Кераміка ляснога неаліту паўночна-заходняй Беларусі ў працах польскіх археолагаў міжваеннага часу 155 (pdf)[/spoiler]

Раздзел 6. Літаратура і лінгвістыка

[spoiler show=”Abstract”]Ала Брадзіхіна. Мастацкія адметнасці стварэння тэатралізаванай мадэлі свету ў сучаснай інтымнай лірыцы 160 (pdf)
Любоў Глазман. Праблема нацыянальнага адраджэння ў апавяданнях Максіма Гарэцкага пра ваенныя і рэвалюцыйныя падзеі 164 (pdf)
Арцём Кавалеўскі. Аз, Букі, Ведзі… “Бум-Бам-Літ”: творчая эвалюцыя нефармальнага літаратурна-мастацкага руху 168 (pdf)
Наталия Королёва. Типология латиноязычной инскрипции в Украине XV–XVI веков 172 (pdf)
Анжэла Мельнікава. Мастацкія пошукі беларускай прозы 1920-х гадоў і еўрапейскі кантэкст 177 (pdf)
Вольга Сянькова. Традыцыі тэатра абсурду ў п’есах Гаральда Пінтэра і ў сучаснай беларускай драматургіі 181 (pdf)
Ірына Часнок. Наратыў Кузьмы Чорнага і Фёдара Дастаеўскага: узроўні рэцэпцыі 186 (pdf)
Адам Шостак. Суполка “Яна-тры-ён”: да пытання акцыянізму ў літаратуры і мастацтве 191 (pdf)
Таццяна Фіцнер. Праблематызацыя жаночага цела ў тэкстах сучасных беларускіх пісьменніц 196 (pdf)[/spoiler]

Раздзел 7. Даследаванне рэлігіі

[spoiler show=”Abstract”]Віктар Адзіночанка. Кірыла Тураўскі як мысліўца 202 (pdf)
Татьяна Короткая. Христианская традиция в беларусской культуре: Адам Станкевич «Хрысьцiянства і беларускi народ» (Вiльня, 1940) 206 (pdf)
Галіна Мыслівец. Кананізацыя Еўфрасінні Полацкай 210 (pdf)
Иван Остащук. Современные образы святых в глобальном коммуникативном пространстве и процессах национальной идентификации 215 (pdf)
Taisiya Belyakova. Saint Euphrosyne of Polack in the Historical and Symbolical Context of Female Sanctity 221 (pdf)[/spoiler]

Раздзел 8. Гісторыка-культурная спадчына, традыцыйная культура, сучасная культура

[spoiler show=”Abstract”]Алена Атрашкевіч-Златкавіч. Вызначэнне рэпрэзентатыўнага твора беларускага дэкаратыўна- прыкладнога мастацтва на прыкладзе аб’екта “Уздых” (1984) Вольгі Сазыкінай 226 (pdf)
Ирина Балуненко. Новаторские тенденции в православной храмовой архитектуре конца ХХ – начала ХХI века: опыт Беларуси, России, Польши и балканских стран 231 (pdf)
Павел Булаты. Сядзібны комплекс Рэйтанаў: турыстычны патэнцыял закансерваваных помнікаў архітэктуры 235 (pdf)
Павел Вайніцкі. “Страсці” Галіны Гаравой як прыклад рэпрэзентатыўнага твора ў беларускім маcтацтве 1990-х гадоў 240 (pdf)
Аліна Высоцкая. Аналіз узроўню захаванасці традыцыйных міфапаэтычных уяўленняў беларусаў у гарадскім і вясковым асяродку (па матэрыялах сноў і іх тлумачэнняў) 244 (pdf)
Уладзімір Галак. Асаблівасці менеджменту фестываляў вулічных тэатраў (на прыкладзе Першага і Другога Мінскага форуму вулічных тэатраў) 248 (pdf)
Святлана Пацыенка. Некаторыя аспекты інтэрпрэтацыі культурнай спадчыны магнатаў Вялікага Княства Літоўскага 252 (pdf)
Аляксандр Петухоў. Яўрэйскія некропалі мястэчак Мінскай губерні (канец XVIII – пачатак XX стагоддзя): праблемы і перспектывы вывучэння 256 (pdf)
Ольга Романова. Реинтерпретация истории беларусского искусства ХХ века: «Национальный канон» vs «Каталог репрезентативных произведений» 261 (pdf)
Вольга Сямашка. Аспект вывучэння гербаў як геральдычных элементаў у некрапалістыцы 266 (pdf)
Алла Шамрук. Диалог с человеком и контекстом в современной архитектурной практике Беларуси 271 (pdf)
Аляксандра Шрубок. Варыятыўнасць і сістэмныя сувязі абраднасці першага выгану жывёлы ў беларускай вёсцы канца ХХ – пачатку ХХІ стагоддзя 275 (pdf)[/spoiler]

Аўтары (pdf) / Authors (pdf)

Мова / Language (pdf)

Check Also

Зімовы лагер дэмакратыі – 2024

«Дэмакратыя і тэхналогіі: лічбавыя інструменты і еўрапейскія каштоўнасці» (15-21 лютага 2024 г., Вільня, Літва) Цэнтр ...