Шорт-ліст чарговай Прэміі Міжнароднага Кангрэса даследчыкаў Беларусі за лепшую навуковую публікацыю

Шаноўнае спадарства!

Абвешчаны шорт-ліст чарговай Прэміі Міжнароднага Кангрэса даследчыкаў Беларусі за лепшую навуковую публікацыю. Вызначэнне выніковых пераможцаў і ўрачыстае ўзнагароджанне будуць адбывацца 8 кастрычніка 2016 года падчас Шостага Міжнароднага Кангрэса даследчыкаў Беларусі у г. Коўна (Літва).

Узнагароджанне Прэміі адбываецца пры фінансавай падтрымцы Беларускага дабрачыннага фонда (Лондан, Вялікабрытанія) і сям’і Кіпель (ЗША).

Спіс экспертаў Прэміі Кангрэса

ГІСТОРЫЯ

Манаграфіі

Волкаў, Мікола. Артылерыя Нясвіжскага замка. Мінск: Андрэй Янушкевіч, 2015. — 188 с.

Груша, Александр. Документальная письменность Великого Княжества Литовского (конец XIV – первая треть XVI в.). – Минск : Беларуская навука, 2015. – 465 с.

Лісейчыкаў, Дзяніс. Святар у беларускім соцыуме: прасапаграфія ўніяцкага духавенства 1596―1839 гг. — Мінск: Беларусь, 2015.

Рэйн, Леанід. Каралі і пешкі: калабарацыя ў Беларусі ў час Другой сусветнай вайны. Смаленск: Інбелкульт, 2015.

Сагановіч, Генадзь. Грунвальд у беларускай гісторыі. Спроба разбору палітычнага міфа. Мінск: Медысонт, 2015.

Сліж, Наталля. Шлюбныя і пазашлюбныя стасункі шляхты Вялікага Княства Літоўскага ў XVI—XVII стст. Смаленск: Інбелкульт, 2015.

Чарнякевіч, Андрэй.Нараджэнне беларускай Гародні. Мінск: Выдавец А.М. Янушкевіч, 2015. 172 с.

Артыкулы

Канановіч, Уладзімір. Радавод князёў Глінскіх: памяць пра мінулае як зброя палітычнай барацьбы // ARCHE. 2015. № 9. С. 195-218.

Ляхоўскі, Уладзімір; Нашчынец, Канстанцін. Кантрабанда ў БССР у 1920-х — 1930-х гг.: сацыяльна-эканамічнае вымярэнне // ARCHE. 2015. № 11. С. 293-323.

Мартынюк, Алексей. Кто и когда впервые произнес на латыни и по-немецки “Белая Русь”? // Alba Ruscia: белорусские земли на перекрестке культур и цивилизаций (X-XVI вв.). Под общей ред. А.В. Мартынюка. М. 2015. С. 27-38.

Пушкін, Ігар. Самавызначэнне беларусаў у Магілёве падчас Першай сусветнай вайны //

Białoruskie Zeszyty Historyczne / Беларускі гістарычны зборнік. Z. 43. 2015. C. 158-184.

ГУМАНІТАРНЫЯ НАВУКІ

Манаграфіі

Авілін, Цімафей. Паміж небам і зямлёй: этнаастраномія. Вільня: Тэхналогія, 2015. 260 с.

Малей, Аляксандр. Витебский «Квадрат». Художественное исследование нонконформистского движения художников в Витебске и Минске (1987–2000 гг.). Минск: Экономпресс, 2015. 332 с.

Марціновіч, Дзяніс. Жанчыны ў жыцці Уладзіміра Караткевіча. Мінск: Чатыры чвэрці, 2014. 114 с.

Некрашэвіч-Кароткая, Жанна. Шматмоўная літаратура Беларусі ў кантэксце актуальных літаратуразнаўчых канцэпцый. Мінск: БДУ, 2015. – 207 с.

Трус, Мікола. Максім Багдановіч : коды жыцця і творчасці. – Мінск : БДТУ, 2015. – 179 с.

Шаўчэнка, Ганна. Паэзія Антона Гарэцкага і станаўленне рамантычнай традыцыі ў польскамоўнай літаратуры Беларусі ХІХ стагоддзя. Мінск: Кнігазбор, 2015.

Артыкулы

Багдановіч, Ірына. Польскамоўны верш Krakow Адэлі з Устроні як „ключ” да разгадкі аўтарства паэмы Мачаха // Studia Białorutenistyczne. 9/2015. С. 149-163.

Брусевiч, Анатоль. Экзістэнцыйнае падарожжа Эдзіка Мазько // Białorutenistyka Białostocka. – 2014. – Т.6. –С. 135 – 151.

Жук, Ігар.У тумане” Васіля Быкава: тры тэзісы да граматыкі наратыўнай інтрыгі аповесці // Studia Białorutenistyczne. 9/2015. С. 181-202.

Казлоўская-Дода, Ядвіга. Родавыя формы сучаснай беларускай мовы на матэрыялах газеты “Звязда” // Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі. Пад рэд. І.Э.Багдановіч. — Мінск : Кнігазбор, 2015. — С. 46-69.

Лобач, Уладзімір. Феномен вайны ў міфапаэтычнай карціне свету беларусаў // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследванні. Навуковы зборнік. Вып. 1. – Мн.: Навука, 2014. – С. 58-91.

САЦЫЯЛЬНА-ПАЛІТЫЧНЫЯ НАВУКІ

Манаграфіі

Крывашэй, Дзмітрый. Дзяржаўная культурная палітыка ў Беларусі (1991-2010 гг.). Мінск: Беларуская навука, 2014. – 521 с.

Кучынская Вольга. The Politics of Invisibility: Public Knowledge about Radiation Health Effects after Chernobyl. MIT Press, 2014. 264 p.

Русаковіч, Андрэй. Германия во внешней политике Беларуси (1990-2012 гг.). Минск: РИПО, 2015. 423 с.

Сакалова, Галіна. Рынок труда Республики Беларусь в социологическом измерении. Под общ. ред. Г. Н. Соколовой. Минск: Белорусская наука, 2014.

Сасункевіч Вольга. Informal Trade, Gender and the Border Experience. Ashgate, 2015. 240 р.

Смірнова, Разалія. Судьба белорусской провинции: социологический анализ. Под общ. ред. Р. А. Смирновой. Минск: Белорусская наука, 2015.

Артыкулы

Астапава Анастасія. Why All Dictators Have Moustaches: Political Jokes in Contemporary Belarus // Humor 2015; 28(1): 71–91.

Васілевіч Ганна. Eastern Partnership Initiative: 5 Year Results and Future Perspectives // in: Bátor, Peter. – Ondrejcsák, Róbert. (eds.): Panorama of global security environment 2014. Center for European and North Atlantic Affairs (CENAA), Bratislava 2015, pp. 27-39.

Васілевіч Наталля. Заведама нераўнапраўныя: Царква і дзяржава ў Беларусі пары кансалідаванага аўтарытарызму // ARCHE. №4. 2015. C. 216-253.

Гапава Алена. Страдание и поиск смысла: моральные революции Светланы Алексиевич // Неприкосновенный запас. 2015. №1.

Новікаў Аляксандр. The evolution of the environmental movement in Belarus: from Chernobyl to global climate change // Environmental Sociology (2015), 1:2, 92-101.

Прысмакова Паліна. Why Does China Invest in Belarus? Billions of Loans from Perspective of Chinese Local Governments // Belarusian Political Science Review. Volume 3, 2014-2015.

Ярашэвіч Вячаслаў. Political Economy of Modern Belarus: Going Against Mainstream? // Europe-Asia Studies (2014), 66:10, 1703-1734.

ПОЛЬСКАМОЎНЫЯ МАНАГРАФІІ НА БЕЛАРУСКУЮ ТЭМАТЫКУ

(2011-2015 гг.)

Antoniewicz, Marceli. Protoplaści książąt Radziwiłłów. Dzieje mitu i meandry historiografii., Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2011.

Barszczewska Nina, Jankowiak Mirosław. Dialektologia białoruska. Warszawa 2012. 308 s.

Cichoracki, Piotr. Województwo poleskie 1921-1939. Z dziejów politycznych. Łomianki, 2014.

Czwołek, Arkadiusz. Piórem i buławą: Działalność polityczna Lwa Sapiehy kanclerza litewskiego, wojewody wileńskiego. Toruń: Wydawnictwo naukowe UMK, 2012. 734 s.

Engelking, Anna. Kołchoźnicy. Antropologiczne studium tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012. 858 s.

Kowalski, Mariusz. Księstwa Rzeczpospolitej. Państwo magnackie jako region polityczny. Warszawa: IGiPZ PAN, 2013. 396 с.

Mironowicz, Eugeniusz. Wojna wszystkich ze wszystkimi, Białoruś 1941-1944. Avalon, 2015. 243 s.

Siwek, Beata. Wolność ukrzyżowana. Rzecz o białoruskim dramacie i teatrze. Lublin: KUL,  2011, 412 s.

Śleszyński, Wojciech. Województwo Poleskie. Avalon, 2014. 336 s.

Zielecka-Mikołajczyk, Wioletta. Prawosławni i unici w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku wobec życia i śmierci w świetle testamentów. Warszawa, Neriton, 2014.

Check Also

Аналітычная папера пра грамадскія ацэнкі сістэмы адукацыі ў Беларусі

Прадстаўляем вашай увазе аналітычную паперу па выніках сацыялагічнага даследвання, ажыццёўленга ў жніўні 2023 года. У ...