Праграма VI Міжнароднага Кангрэса даследчыкаў Беларусі (7-9 кастрычніка 2016 г., Коўна, Літва)

Поўная праграма / Full programme (pdf)

Агульная праграма / General programme (pdf)

Праграма прэзентацый і круглых сталоў / Presentations and Round Tables Programme (pdf)

Расклад секцый і панэляў / Sections and panels (pdf)

1. Міжнародныя адносіны. Рэгіянальная бяспека. Замежная палітыка/ International relations. Regional security. Foreign policy

[spoiler show=”Панэлі/Panels”]1.1. Дэзінтэграцыя дэзінтэграцыі: палітыка і эканоміка на постсавецкай прасторы пасля 2008 года/ Desintegration of disintegration: politics and economy on the post-Soviet space after 2008 (pdf)

1.2. Бяспека Беларусі: выклікі і адказы / Belarus security: challenges and responses (pdf)

1.3. Прапаганда і інфармацыйная бяспека ў рэгіёне Усходняй Еўропы / Propaganda and informational security in the Eastern European region (pdf) [/spoiler]

 1. Беларускае грамадства і сацыяльныя навукі/ Belarusian society and social sciences
[spoiler show=”Панэлі/Panels”]2.1. Падзея, Вайна, Грамадства (сацыяльна-філасофская аналітыка)/ Event, War, Society (social and philosophical analytics) (pdf)

2.2. Сацыяльная ідэнтычнасць у камунікатыўнай прасторы сучаснага грамадства/ Social identity in the communicative space of modern society (pdf)

2.3. Беларуская грамадзянская супольнасць: стан на 2016 год і бліжэйшыя перспектывы/ Civil society of Belarus in 2016 and the near future (pdf)

2.4. Рэформа мясцовага кіравання і самакіравання/ Reform of local government and self-government (pdf) [/spoiler]

 1. Эканоміка / Economics
[spoiler show=”Панэлі/Panels”]3. Беларуская эканоміка: шляхі выхаду з крызісу/Belarusian economy: ways out of crisis (pdf) [/spoiler]
 1. Гендарныя даследаванні/ Gender studies
[spoiler show=”Панэлі/Panels”]4. Трансфармацыі гендарнага падыхода ў палітычным і акадэмічным мэйнстрыме краін постсацыялізму/ Transformation of gender approach in political and  academic mainstream of the post-socialist countries (pdf) [/spoiler]
 1. Правы чалавека і міжкультурны дыялог / Human rights and Intercultural dialogue
[spoiler show=”Панэлі/Panels”]5.1. Правы чалавека versus прававая традыцыя: канфлікт ці ўзаемадзеянне/ Human rights versus legal tradition: conflict or interaction (pdf)

5.2. Праблема адмены смяротнага пакарання ў Беларусі/ The problem of abolition of death penalty in Belarus (pdf)

5.3. Што новага ў міжкультурным дыялогу?/ Anything new in intercultural dialogue? (pdf) [/spoiler]

 1. Адукацыя і навука/ Education and science
[spoiler show=”Панэлі/Panels”]6. Вышэйшая адукацыя, навука і інавацыі ў постсавецкіх краінах: на шляху збудавання “грамадства ведаў”/ Higher education, science and innovations in the post-Soviet countries: on the way to knowledge society (pdf) [/spoiler]
 1. Гісторыя Вялікага Княства Літоўскага/ History of the Grand Duchy of Lithuania
[spoiler show=”Панэлі/Panels”]7.1. Феномен ранняй дзяржаўнасці на тэрыторыі Беларусі і Літвы ў ХІІІ—XV стст.: альтэрнатывы сацыяльнай эвалюцыі/ The phenomenon of early state on the territory of Belarus in the 13th-15th centuries: alternatives of social evolution (pdf)

7.2. Паўсядзённасць права і права паўсядзённасці: прававая культура ў ВКЛ канца XV-XVIII ст./ Everyday life of law and law of everyday life: legal culture of the Grand Duchy of Lithuania in the 15th-18th centuries (pdf)

7.3. Ідэнтычнасці, наратывы і ўяўленні ў ВКЛ і Рэчы Паспалітай / Identities, narratives and perceptions of the Commonwealth of Both Nations and the Grand Duchy of Lithuania (pdf) [/spoiler]

 1. Гісторыя Беларусі ХІХ і ХХ стагоддзяў/19th-20th century history of Belarus
[spoiler show=”Панэлі/Panels”]8.1. Беларусь у складзе Расійскай імперыі: праблемы вывучэння/ Belarus in the Russian Empire: research problems (pdf)

8.2. Паўстанне 1863-1864 гадоў у Беларусі, Літве і Польшчы/ The Uprising of 1863-1864 in Belarus, Lithuania and Poland (pdf)

8.3. «Дыпламатыка» БНР (1918- 1925 гг.): задума і реалізацыя/Diplomacy of the Belarusian People’s Republic (1918 — 1925): idea and realisation (pdf)

8.4. Памяць пра Халакост у Беларусі ў гістарычнай і антрапалагічнай перспектыве / Memory of the Holocaust in historical and anthropological perspective (pdf)

8.5. Гістарычныя формы культуры паўсядзённасці ў Беларусі ў ХХ ст./ Historical forms of everyday life culture in Belarus in the 20th century (pdf) [/spoiler]

 1. Беларускае замежжа і памежжа/ Belarusian diaspora and borderland
[spoiler show=”Панэлі/Panels”]9. Беларускае замежжа: праблемы нацыянальнай ідэнтычнасці і культурнай памяці/ Belarusian diaspora: problems of national identity and cultural memory  (pdf) [/spoiler]
 1. Літаратуразнаўства і лінгвістыка / Literary Studies and Linguistics
[spoiler show=”Панэлі/Panels”]10.1. Беларуская літаратура: фарміраванне нацыянальнага канону/ Belarusian literature: the formation of national canon (pdf)

10.2. Рэцэпцыя і асваенне класічнай літаратурнай спадчыны ў сучасным навуковым і адукацыйным дыскурсе Беларусі, Літвы, Украіны/ Reception and exploration of the classic literary heritage in the educational discourse of Belarus, Lithuania and Ukraine (pdf)

10.3. Беларуская літаратура ХІХ стагоддзя: праблемы атрыбуцыі, крыніцазнаўства і інтэрпрэтацыі/ Belarusian literature of the 19th century: problems of attribution, source studies and interpretation (pdf)

10.4. Апісанне беларускай регіянальнасці, тутэйшасці, свойскасці ў творах замежнай і сумежнай літаратуры/The description of Belarusian regional features, “tutejšaść” (local distinction), “ourness” in the works of foreign and neighbouring literature (pdf)

10.5. Беларусістычная глотадыдактыка: праблемы выкладання беларускай мовы як замежнай/ Problems of teaching Belarusian language to foreigners (pdf)

10.6. Максім Багдановіч: пошукі, знаходкі, асэнсаванне творчасці/ Maksim Bahdanovič: search, findings, study of works (pdf)

10.7. Традыцыйныя і мадэрныя тэндэнцыі ў лінгвістычнай славістыцы/ Traditional and modern trends in linguistic Slavic studies (pdf)

10.8. Уласныя імёны Беларусі: інфармацыйныя, лінгвакультурныя і кагнітыўныя даследаванні/ Proper names of Belarus: informational, linguistic-cultural and cognitive studies (pdf)

10.9. Беларуская мова ў гендарным аспекце: сучасныя даследванні і перспектывы/ Gender aspect of the Belarusian language: modern studies and prospects (pdf)

10.10. Беларуская Біблія: Праблемы і пэрспэктывы навуковага перакладу / Belarusian Bible: issues of an academic translation (pdf) [/spoiler]

 1. Гісторыя царквы і рэлігіязнаўства / History of Church and Religious Studies
[spoiler show=”Панэлі/Panels”]11.1. Поліканфесійная Беларусь паміж Усходам і Захадам: рэлігіязнаўчы падыход/ Multidenominational Belarus between East and West: religious studies approach (pdf)

11.2. Царкоўныя Саборы: кантэкст, аўтарытэт, палеміка, рэцэпцыя / Church Councils: context, authority, polemics, reception (pdf) [/spoiler]

 1. Культурная антрапалогія і захаванне гісторыка-культурнай спадчыны/ Cultural Anthropology and Preservation of Historical and Cultural Heritage
[spoiler show=”Панэлі/Panels”]12. Спадчына і супольнасці. Спадчына як інструмент пераўтварэнняў/ Heritage and communities. Heritage as a tool of change (pdf) [/spoiler]
 1. Этналогія і даследаванні традыцыйнай культуры/ Ethnology and traditional culture studies
[spoiler show=”Панэлі/Panels”]13.1. Беларуская традыцыйная культура на сучасным этапе: эвалюцыя і трансфармацыя рытуальных форм паводзінаў/ Belarusian traditional culture today: evolution and transformation of ritual behaviour (pdf)

13.2. Дуды Еўропы: гісторыя, ўзаемауплывы і адраджэнне / Bagpipes in Europe: history, influences and revival (pdf) [/spoiler]

 1. Кніжная культура Беларусі: гісторыя і тэорыя / Book culture of Belarus: history and theory
[spoiler show=”Панэлі/Panels”]14.1. Бібліялагічныя даследаванні і канцэпцыі/ Bibliological studies and concepts (pdf)

14.2. Хрысціянская кніжнасць Беларусі: гісторыя і сучаснасць/ Christian books of Belarus: history and present (pdf)

14.3. Віленскія кірылічныя выданні 16-18 стст. у кніжнай прасторы Беларусі/ Cyrillic publications in 16th-18th century Vilnius in the book space of Belarus (pdf)[/spoiler]

 1. Сучасная беларуская культура/ Contemporary Belarusian culture
[spoiler show=”Панэлі/Panels”]15.1. Беларуская літаратура ХХ — ХХІ стагоддзяў: ломка эстэтычнай парадыгмы/ Belarusian literature of the 20th – 21st centuries: the change of aesthetic paradigm (pdf)

15.2. Сучаснае беларускае музыказнаўства/ Contemporary Belarusian music studies (pdf)

15.3. Трансфармацыя супольнасці: месца і час у беларускай фатаграфіі/ Transformation of the community: place and time in the Belarusian photography (pdf) [/spoiler]

 1. Чарнобыльская катастрофа, беларускае грамадства і Палессе/ Chernobyl disaster, Belarusian society and Paliessie
[spoiler show=”Панэлі/Panels”]16.1. Сучасныя праблемы захавання культурнай спадчыны беларуска-украінскага Палесся (да 30-годдзя Чарнобыльскай катастрофы)/ Current problems of preservation of cultural heritage of the Belarusian-Ukrainian Paliessie (pdf)

16.2. Асаблівасці гісторыі і культуры Заходняга Палесся: міждысцыплінарны погляд/ History and culture of Western Paliessie (pdf) [/spoiler]

Мовы Кангрэса/ Languages of the Congress (pdf)

Check Also

Зімовы лагер дэмакратыі – 2024

«Дэмакратыя і тэхналогіі: лічбавыя інструменты і еўрапейскія каштоўнасці» (15-21 лютага 2024 г., Вільня, Літва) Цэнтр ...