Aliaksei Lastouski

alastouski

Date of birth: 12.09.1979

Place of birth: v. Lukaszova, Pastavy district, Belarus. 

Contact address: p.o.box 1, Minsk, 220005, Belarus.

Phone: + 375 29 5781488 (Belarus).

E-mail:lastowski18@gmail.com,lastouski@palityka.org

Skype: aliaksei.lastouski

Facebook: https://www.facebook.com/aliaksei.lastouski

ACADEMIC QUALIFICATIONS:

Current affiliation:

Educational background: Belarusian State Pedagogical University, historical faculty (1995-2000), PhD course at Institute of Sociology, National Academy of Sciences of Belarus (2002-2005)

Professional experience:

 • Institute of Sociology, National Academy of Sciences of Belarus, Junior research fellow (2005-2007), Research fellow (2007-2009), Senior research fellow (2009-2011)
 • PhD in Sociology (candidate of sociological sciences) (January of 2007, Institute of Sociology, National Academy of Sciences of Belarus)
 • Language skills: Russian (level of native speaker), English & Polish (fluent)
 • Ukrainian & Slovak (reading)
 • International PhD program for Belarus, member of the academic council

Research projects & Scholarships:

PUBLICATIONS

Articles:

 1. Solidarity test: reaction of Belarusian civil society to events in Ukraine (2013-2014) // Civil Society in Belarus (2000-2015). Ed. by Valer Bulhakau and Aliaksei Lastouski. Warsaw: East European Democratic Centre, 2015. Pp. 9-26.
 2. Тэст на салідарнасць: рэакцыя беларускай грамадзянскай супольнасці на падзеі ва Украіне (2013-2014 гг.) // 2015. №4. С. 7-30.
 3. Кастусь Каліноўскі ў калектыўнай памяці жыхароў Беларусі // Кастусь Каліноўскі і нацыятворчы працэс у Беларусі. Навуковы рэд. Алесь Смалянчук. Мінск: Зміцер Колас, 2015. С. 130-145.
 4. Інтэрв’ю як метад: скрыжаванне сацыялогіі і вуснай гісторыі // Восень 1939 года ў гістарычнай традыцыі і вуснай гісторыі. Навуковы рэд. Алесь Смалянчук. Мінск: Зміцер Колас, 2015. С. 207-215.
 5. The historical memory of ethnic Poles in Belarus: a cultural and ideological palimpsest // Historia i polityka. 2014. nr 12: 9-22.
 6. Улада і стварэнне гісторыі ў Беларусі: нататкі да канцэптуалізацыі // Беларусь у еўрапейскім кантэксце: актуальныя дыскусіі пра нацыябудаўніцтва. Пад рэдацыяй Вольгі Шпарагі і Алеся Смалянчука. Вільня: ЕГУ, 2014. – С. 21-28.
 7. Creating National Community & History: Official Speeches on Independence Day in Belarus (2001-2012) // Vytauto Magnus University, Lithuania. Darbai ir dienos. Vol. 60, 2013: 181-190.
 8. Стварэнне нацыянальнай гісторыі ў Беларусі: як далёка мы адыйшлі ад ХІX стагоддзя // Беларусизация. Можно ли завершить процесс институционального строительства независимого государства? Сборник материалов конференции. Под редакцией Андрея Шутова. – Вильнюс, 2014. – С. 59-69.
 9. Аляксей Ластоўскі, Надзея Яфімава. Вытокі нацыянальнай дзяржаўнасці ў беларускай гістарычнай памяці // ARCHE. 2013. №2. – С. 411-448.
 10. Rust on the Monument: Challenging the Myth of Victory in Belarus // Old Conflict, New Media: Post-Socialist Digital Memories. Ed. by Julie Fedor, Ellen Rutten and Vera Zvereva. London and New York: Routledge, 2013:158-172.
 11. Aliaksei Lastouski, Roman Khandozhko, Iryna Sklokina. Rethinking the Soviet Memory of the “Great Patriotic War” from the Local Perspective: Stalinism and the Thaw, 1943-1965. – Kharkiv: Kharkivske istoryko-filologichne tovarystvo, 2013. – 65 p.
 12. Nationalizing the Soviet Myth: Memory of World War II in Belarus // East European Review of Historical and Cultural Anthropology, Chișinău: Institute of Social History “ProMemoria”, Moldova State University, vol. IV, nr. 1-2, 2012: 61-74.
 13. Кароткая генеалогія: гістарычнае мінулае ў публічных прамовах беларускіх афіцыйных асобаў // Палітычная сфера. 2012. №18-19. – С. 137-155.
 14. Русацэнтрызм сярод праектаў беларускай ідэнтычнасці: роля і перспектывы ў сучаснай беларускай дзяржаве // Беларусь і беларусы сярод суседзяў: гістарычныя стэрэатыпы і палітычныя канструкты. Рэд. Алесь Лагвінец і Таццяна Чуліцкая. – Варшава: Універсітэт Лазарскага, 2013. – С. 148-155.
 15. Тень советского прошлого над Беларусью и Россией // Двадцать лет спустя 1991-2011. Реорганизация пространства и идентичности. – Москва: РГГУ, 2012. – С. 309-325.
 16. Вобразы ўлады, народу і «чужых» у публічных выступах вышэйшых дзяржаўных асобаў Беларусі перыяду «лібералізацыі» (2008–2010 гады) // Палітычная сфера. №16-17. – С. 5-72.
 17. Historical Memory as a Factor of Strengthening Belarusian National Identity // Confronting the Past: European Experiences. Ed. by D. Pauković, V. Pavlaković and V. Raos. Zagreb: Political Science Research Center, 2012: 401-428.
 18. Русский национализм как идеологический проект белорусской идентичности // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. 2011. №2. – С. 187-209.
 19. Місто як монумент Перемоги: Київ і Мінськ // Схід / Захід. Історико-культурологічний збірник. Выпуск 15. 2011. – С. 125-144.
 20. Шляхі канцэптуалізацыі супольнасці беларускіх палякаў // Актуальныя праблемы паланістыкі 2010. – Мінск, 2011. – С. 163-174.
 21. Russo-centrism as an Ideological Project of Belarusian Identity // Belarusian Political Science Review. 2011. Issue 1: 21-44.
 22. Трансформация концепта социальной мобильности в (пост)советской социологии // Социология. – 2011. – №3. – С. 172-181.
 23. Контуры сімвалічнай геаграфіі: Чэхія + Беларусь = Еўропа? // Ян Паточка и идея Европы. Восточно- и центрально- европейский контексты. Сборник статей. – Вильнюс, 2011. – С. 44-54.
 24. Традыцыяналізм і Беларусь, альбо пра міф Сярэдняй Еўропы // Druvis. – 2011. – №3. – С. 221-231.
 25. Этнокультурная идентичность поляков в Беларуси // Социология. – 2011. – №1. – С. 121-129.
 26. Историческая память белорусских поляков: между официальными нарративами и семейными преданиями // Социологический альманах. – 2011. – Выпуск 2. – С. 290-301.
 27. Роля ідэі “Сярэдняй Еўропы” і імперскай спадчыны для самавызначэння Беларусі // Пути европеизации Беларуси: между политикой и конструированием идентичности (1991-2010) / Под ред. О. Шпараги. – Мн., 2011. – С. 198-224.

English version of this article:

The significance of the idea of “Central Europe” and that of the imperial legacy for Belarus’ Europeanization // The Ways of Belarus’ Europeanization. Ed. by Olga Shparaga. – Minsk, 2012: 151-174.

 1. Русацэнтрызм як ідэалагічны праект беларускай ідэнтычнасці // Палітычная сфера. – 2010. – №14. – С. 58-79.
 2. Аляксей Ластоўскі, Андрэй Казакевіч, Раса Балачкайце. Памяць пра Другую сусветную вайну ў гарадскім ландшафце Ўсходняй Еўропы // ARCHE. – 2010. – №3. – С. 251-301.
 3. Историческая память как фактор укрепления белорусской национальной идентичности // Социологический альманах. – 2010. – Выпуск 1. – С. 187-195.
 4. Специфика исторической памяти в Беларуси: между советским прошлым и национальной перспективой // Вестник общественного мнения: Данные. Анализ. Дискуссии. – 2009. – №4. – С. 88-99.
 5. Память о Великой Отечественной войне в Беларуси: легитимация и контестация // Вторая мировая война в памяти поколений: Сборник научных статей / Под ред. И.В. Ребровой, Н.А. Чугунцовой; Кубан. гос. технол. ун-т. – Краснодар: Изд-во «Эдарт-принт», 2009. – С. 61-78.
 6. Городской ландшафт как место памяти и идентичности // Палітычная сфера. – 2009. – №12. – C. 17-28.
 7. Змены культурнай ідэнтычнасці ў глабальным свеце: ад этнізацыі да касмапалітызму // “Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі”. Вып. 6 / навук. рэд. А.І. Лакотка; Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя Кандрата Крапівы НАН Беларусі. – Мн.: Права і эканоміка, 2009. – С. 587-595.
 8. Историческая память в содержании культурной идентичности // Взаимодействие устойчивости и инновационности в развитии белорусского общества: сб. науч. тр. / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т социологии; редкол.: Е.М. Бабосов (науч. ред.) и др. – Мн., 2009. – С. 284-299.
 9. Идеи и практики молодежной контркультуры скинхедов в Беларуси // Палітычная сфера. – 2008. – №10. – С. 17-25.

Ideas and Practices of the Skinheads Youth Counterculture in Belarus // Political Sphere. – 2008. – #11 (English Issue). – Pp. 101-113.

 1. Молодежная контркультура: поиски новой коллективной идентичности // Гуманитарно-экономический вестник. – 2006. – №3. – С. 74-81.
 2. Панк-культура: генезіс і практыкі // Адукацыя і выхаванне. – 2006. – № 9. – С. 70-74.
 3. Контркультура: канцэпцыі і вызначэнні // Весці Нацыянальнай Акадэміі Навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук. – 2006. – №4. – С. 21-28.
 4. Репрезентации контркультуры скинхэдов в печатных средствах массовой информации Беларуси // Социальные и социокультурные процессы в современной Беларуси: Сборник научных трудов. Выпуск 6. – Мн.: «Экоперспектива», 2005. – С. 220-227.
 5. Насилие и формирование идентичности в молодежной контркультуре // Социальные и социокультурные процессы в современной Беларуси: Сборник научных трудов. Выпуск 4. – Мн.: УП «Технопринт», 2004. – С. 333-339.

Analytics:

 1. In the Tight Embrace of the ‘Russian World’: Belarusian Reactions to Events in Ukraine // The Ukrainian Crisis in the European Media and the Public Sphere. Imre Kertész Kolleg Jena. 2014.
 2. Občianska spoločnosť sa v Bielorusku musi pripraviť na aktivnu demokraciu a na zdieľanie potrebnych hodnot // Pontis Newsletter. 2012. #1.
 3. Война, Победа, Беларусь: странное тождество // Historians.in.ua. 10.05.2012.

Reviews:

 1. Непазбыўныя руіны марксізму // Палітычная сфера. 2013. №21. С. 139-147.
 2. Бунт тутэйшых супраць нацыі // Палітычная сфера. №16-17. – С. 209-216.
 3. Crisis of Belarusian Studies // Belarusian Political Science Review. 2011. Issue 1. – P. 225-234.
 4. Крызіс веды пра Беларусь // Палітычная сфера. – 2010. – №15. – С. 188-197.
 5. Расія як хвароба, літаратура як зло // Палітычная сфера. – 2010. – №14. – С. 218-225.
 6. Працяг даволі амбітнага праекту // ARCHE. – 2010. – № – C. 450-458.
 7. Міф пра вечнае вяртанне Літоўскай імперыі // ARCHE. – 2009. -#5. – C. 399-405.
 8. Незалежная гістарыяграфія: працяг метадалагічнага абнаўлення // ARCHE. – 2009. – #1-2. – С. 337-345.
 9. Будаўніцтва беларускай нацыі праз інтэлектуальнае вынішчэнне апанентаў // ARCHE. – 2008. – #11. – С. 44-59.

PhD Thesis:

Специфика формирования коллективной идентичности в молодежной контркультуре. Диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических наук. Мн., 2006.

Translations:

 1. Анджэй Валіцкі. Нацыя. Нацыяналізм. Патрыятызм // Andrzej Walicki. Naród. Nacjonalizm. Patriotyzm.  Анджэй Валіцкі. Нацыя, нацыяналізм, патрыятызм/ пер. з польск. мовы А. Ластоўскага; навук. рэд. Г. Сагановіч. — Мінск: Медысонт, 2012. – 528 с.
 2. Лешак Калакоўскі. Наш вясёлы Апакаліпс // Leszek Kołakowski. Nasza wesoła apokalipsa . Лешак Калакоўскі. Наш вясёлы апакаліпс; пер. з пол. А. Ластоўскага, Т. Нядбай. – Мiнск: Эканомпрэс, 2012. – 302 с.

ZAiKS Award for translation from Polish (November 2014)

Summer courses/workshops/conferences

 • More than 30 scholarly conferences in Belarus
 • Fellowship at Center of Youth Researches, Institute of Applied Social Researches, Warsaw, Poland (October of 2003)
 • Summer school “Media Globalization and Post-Communist European Identities” (CEU, Hungary, July of 2007)
 • Summer school “Cities in Conflict: Urban Strategies in Central Europe” (ICC, Krakow, Poland, July of 2007)
 • Conference “De-Sovietization and Screen of Mass Consciousness in Belarus” (Lithuania, August of 2007)
 • Winter school “The Baltic Black Sea Area: History, Identity, Interests” (CIRP, Russia, Novgorod, February of 2008)
 • Conference “Ukraine-Belarus-Poland and Lithuania: From Collisions of Past to Common European Values” (Ukraine, Czernowci State University, April of 2008)
 • Summer school / conference “Confronting Cold War Conformity: Peace and Protest Cultures in Europe, 1945-1989” (Charles University, Prague, Czech Republic, August of 2008)
 • Summer seminar of Centre franco-russe de recherche en sciences humaines et sociales de Moscou (Russia, May-June of 2009)
 • Alumni of East European School of Political Studies (2008-2009)
 • Conference “Twenty Years after the Fall of the Berlin Wall: Politics of Memory and Democratization in Eastern Europe” (Riga, Latvian University, September of 2009)
 • Conference “Millenium of Lithuania and the Slavic World” (University of Vitautas Magnus, Kaunas, Lithuania, October of 2009)
 • Conference “Autochthonous Minorities in Borderlands and Their Relationship with the Native Ethnic Group” (University of Bialystok, Poland, October of 2009)
 • Eastern Summer School (Warsaw University, Poland, July of 2010)
 • Conference “A New Region of Europe: paradigms of regional development in the Baltic-Black Sea Intermarum” (EHU, Vilnius, 26-28 November, 2010)
 • Conference “Old Conflicts & New Media: Commemorating the Socialist Experience Online” (University of Bergen, Norway, 31 August – 2 September 2011)
 • International Congress of Belarusian Studies (Vitautas Magnus University, Kaunas, Lithuania, 23-25 September 2011), member of organizing committee
 • ASN Conference “Twenty Years Later: Reshaping Space and Identity” (Russian Academy of Sciences in Moscow, September 29 – October 1, 2011)
 • Conference “Belarus and Its Neighbors: Historical Perceptions and Political Constructs” (Łazarski University, Warsaw, Poland, December 9-11, 2011)
 • Conference “Baltic-Black Sea Intermarum: paradigms of regional development and transformations of law” (EHU, Vilnius, 29-30 March, 2012)
 • Conference “Nation States between World War II & Contemporary European Politics” (University of Nottingham, UK, 27-29 June, 2012)
 • HESP program “Teaching “Age of Extremes” in the Age of Politics of History (Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine, 2010-2012)
 •  2nd International Congress of Belarusian Studies (Vitautas Magnus University, Kaunas, Lithuania, 28-30 September 2012), member of organizing committee
 • Conference “Political Rituals in Eastern Europe: between Propaganda and Emotional Communities” (11-12 October 2012, Craiova, Romania)
 • ASEEES Annual Convention (15-18 November 2012, New Orleans, USA)
 • Conference “Politics and Practices of Memory in Eastern Europe: Between the Totalitarian Past and a European Future” (30 November – 1 December 2012, Chisinau, Moldova);
 • Vilnius Symposium on Late Soviet and Postsoviet Issues “Nationalism as an Agenda in Soviet Peripheries. Which Form? What Content?” (December 6-7 2012, Vilnius, Lithuania)
 • 3nd International Congress of Belarusian Studies (Vitautas Magnus University, Kaunas, Lithuania, 11-13 October 2013), member of organizing committee
 • Conference „The Construction of National Narratives and Politics of Memory in the Central and Eastern European Region after 1989” (28-29.11.2013, Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania)
 • 4th Vilnius Symposium on Late Soviet and Post-Soviet Issues “Managing the Empire. Oblast, Republic and Eastern Bloc Countries as Soviet Peripheries and the Question of “Dependence” (5-6.12.2013, Vilnius, Lithuania)
 • Conference “Kastuś Kalinouski and Nation-Building Process in Belarus” (27-29.03.2014, London, London University College, UK)
 • Warsaw East European Conference (11-14.07.2014, University of Warsaw, Poland)
 • 4th International Congress of Belarusian Studies (Vitautas Magnus University, Kaunas, Lithuania, 3-5 October 2014), member of organizing committee
 • 12th Conference of the European Sociological Association (Prague, Czech Republic, 25-28.08.2015)
Яндекс.Метрика