Short list of the 2016 Award of the International Congress of Belarusian Studies for the best academic publication

Organising committe of the Congress is pleased  to announce short list of the 2016 Award of the International Congress of Belarusian Studies for the best academic publication. Final announcement of winners and award ceremony will be held on 8 October 2016 during the Sixth International Congress of Belarusian researchers in Kaunas (Lithuania).

The award is financed by the Belarusian Charitable Foundation (London, UK) and Kipieĺ  family (USA).

The list of Award experts

HISTORY

Monographs

Волкаў, Мікола. Артылерыя Нясвіжскага замка. Мінск: Андрэй Янушкевіч, 2015. — 188 с.

Груша, Александр. Документальная письменность Великого Княжества Литовского (конец XIV – первая треть XVI в.). – Минск : Беларуская навука, 2015. – 465 с.

Лісейчыкаў, Дзяніс. Святар у беларускім соцыуме: прасапаграфія ўніяцкага духавенства 1596―1839 гг. — Мінск: Беларусь, 2015.

Рэйн, Леанід. Каралі і пешкі: калабарацыя ў Беларусі ў час Другой сусветнай вайны. Смаленск: Інбелкульт, 2015.

Сагановіч, Генадзь. Грунвальд у беларускай гісторыі. Спроба разбору палітычнага міфа. Мінск: Медысонт, 2015.

Сліж, Наталля. Шлюбныя і пазашлюбныя стасункі шляхты Вялікага Княства Літоўскага ў XVI—XVII стст. Смаленск: Інбелкульт, 2015.

Чарнякевіч, Андрэй.Нараджэнне беларускай Гародні. Мінск: Выдавец А.М. Янушкевіч, 2015. 172 с.

Articles

Канановіч, Уладзімір. Радавод князёў Глінскіх: памяць пра мінулае як зброя палітычнай барацьбы // ARCHE. 2015. № 9. С. 195-218.

Ляхоўскі, Уладзімір; Нашчынец, Канстанцін. Кантрабанда ў БССР у 1920-х — 1930-х гг.: сацыяльна-эканамічнае вымярэнне // ARCHE. 2015. № 11. С. 293-323.

Мартынюк, Алексей. Кто и когда впервые произнес на латыни и по-немецки «Белая Русь»? // Alba Ruscia: белорусские земли на перекрестке культур и цивилизаций (X-XVI вв.). Под общей ред. А.В. Мартынюка. М. 2015. С. 27-38.

Пушкін, Ігар. Самавызначэнне беларусаў у Магілёве падчас Першай сусветнай вайны //

Białoruskie Zeszyty Historyczne / Беларускі гістарычны зборнік. Z. 43. 2015. C. 158-184.

HUMANITIES

Monographs

Авілін, Цімафей. Паміж небам і зямлёй: этнаастраномія. Вільня: Тэхналогія, 2015. 260 с.

Малей, Аляксандр. Витебский «Квадрат». Художественное исследование нонконформистского движения художников в Витебске и Минске (1987–2000 гг.). Минск: Экономпресс, 2015. 332 с.

Марціновіч, Дзяніс. Жанчыны ў жыцці Уладзіміра Караткевіча. Мінск: Чатыры чвэрці, 2014. 114 с.

Некрашэвіч-Кароткая, Жанна. Шматмоўная літаратура Беларусі ў кантэксце актуальных літаратуразнаўчых канцэпцый. Мінск: БДУ, 2015. – 207 с.

Трус, Мікола. Максім Багдановіч : коды жыцця і творчасці. – Мінск : БДТУ, 2015. – 179 с.

Шаўчэнка, Ганна. Паэзія Антона Гарэцкага і станаўленне рамантычнай традыцыі ў польскамоўнай літаратуры Беларусі ХІХ стагоддзя. Мінск: Кнігазбор, 2015.

Articles

Багдановіч, Ірына. Польскамоўны верш Krakow Адэлі з Устроні як „ключ” да разгадкі аўтарства паэмы Мачаха // Studia Białorutenistyczne. 9/2015. С. 149-163.

Брусевiч, Анатоль. Экзістэнцыйнае падарожжа Эдзіка Мазько // Białorutenistyka Białostocka. – 2014. – Т.6. –С. 135 – 151.

Жук, Ігар.У тумане” Васіля Быкава: тры тэзісы да граматыкі наратыўнай інтрыгі аповесці // Studia Białorutenistyczne. 9/2015. С. 181-202.

Казлоўская-Дода, Ядвіга. Родавыя формы сучаснай беларускай мовы на матэрыялах газеты “Звязда” // Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі. Пад рэд. І.Э.Багдановіч. — Мінск : Кнігазбор, 2015. — С. 46-69.

Лобач, Уладзімір. Феномен вайны ў міфапаэтычнай карціне свету беларусаў // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследванні. Навуковы зборнік. Вып. 1. – Мн.: Навука, 2014. – С. 58-91.

SOCIAL SCIENCES

Monographs

Крывашэй, Дзмітрый. Дзяржаўная культурная палітыка ў Беларусі (1991-2010 гг.). Мінск: Беларуская навука, 2014. — 521 с.

Кучынская Вольга. The Politics of Invisibility: Public Knowledge about Radiation Health Effects after Chernobyl. MIT Press, 2014. 264 p.

Русаковіч, Андрэй. Германия во внешней политике Беларуси (1990-2012 гг.). Минск: РИПО, 2015. 423 с.

Сакалова, Галіна. Рынок труда Республики Беларусь в социологическом измерении. Под общ. ред. Г. Н. Соколовой. Минск: Белорусская наука, 2014.

Сасункевіч Вольга. Informal Trade, Gender and the Border Experience. Ashgate, 2015. 240 р.

Смірнова, Разалія. Судьба белорусской провинции: социологическийанализ. Под общ. ред. Р. А. Смирновой. Минск: Белорусская наука, 2015.

Articles

Астапава Анастасія. Why All Dictators Have Moustaches: Political Jokes in Contemporary Belarus // Humor 2015; 28(1): 71–91.

Васілевіч Ганна. Eastern Partnership Initiative: 5 Year Results and Future Perspectives // in: Bátor, Peter. — Ondrejcsák, Róbert. (eds.): Panorama of global security environment 2014. Center for European and North Atlantic Affairs (CENAA), Bratislava 2015, pp. 27-39.

Васілевіч Наталля. Заведама нераўнапраўныя: Царква і дзяржава ўБеларусі пары кансалідаванага аўтарытарызму // ARCHE. №4. 2015. C. 216-253.

Гапава Алена. Страдание и поиск смысла: моральные революции Светланы Алексиевич // Неприкосновенный запас. 2015. №1.

Новікаў Аляксандр. The evolution of the environmental movement inBelarus: from Chernobyl to global climate change // Environmental Sociology (2015), 1:2, 92-101.

Прысмакова Паліна. Why Does China Invest in Belarus? Billions of Loans from Perspective of Chinese Local Governments // Belarusian Political Science Review. Volume 3, 2014-2015.

Ярашэвіч Вячаслаў. Political Economy of Modern Belarus: Going Against Mainstream? // Europe-Asia Studies (2014), 66:10, 1703-1734.

POLISH-LANGUAGE MONOGRAPHS ON BELARUS (2011-2015 гг.)

Antoniewicz, Marceli. Protoplaści książąt Radziwiłłów. Dzieje mitu i meandry historiografii., Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2011.

Barszczewska Nina, Jankowiak Mirosław. Dialektologia białoruska. Warszawa 2012. 308 s.

Cichoracki, Piotr. Województwo poleskie 1921-1939. Z dziejów politycznych. Łomianki, 2014.

Czwołek, Arkadiusz. Piórem i buławą: Działalność polityczna Lwa Sapiehy kanclerza litewskiego, wojewody wileńskiego. Toruń: Wydawnictwo naukowe UMK, 2012. 734 s.

Engelking, Anna. Kołchoźnicy. Antropologiczne studium tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012. 858 s.

Kowalski, Mariusz. Księstwa Rzeczpospolitej. Państwo magnackie jako region polityczny. Warszawa: IGiPZ PAN, 2013. 396 с.

Mironowicz, Eugeniusz. Wojna wszystkich ze wszystkimi, Białoruś 1941-1944. Avalon, 2015. 243 s.

Siwek, Beata. Wolność ukrzyżowana. Rzecz o białoruskim dramacie i teatrze. Lublin: KUL,  2011, 412 s.

Śleszyński, Wojciech. Województwo Poleskie. Avalon, 2014. 336 s.

Zielecka-Mikołajczyk, Wioletta. Prawosławni i unici w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku wobec życia i śmierci w świetle testamentów. Warszawa, Neriton, 2014.

Check Also

The new issue of Belarusian Political Science Review (Vol.4 2019)

The new issue of BPSReview (Vol.4 2019) is published. The issue is available here: http://palityka.org/wp-content/uploads/2019/06/BPSReview_V4_2019.pdf

Яндекс.Метрика