Programme of the 6th International Congress of Belarusian Studies

Поўная праграма / Full programme (pdf)

Агульная праграма / General programme (pdf)

Арганізацыйная інфармацыя / Organizational Information (pdf)

Праграма прэзентацый і круглых сталоў / Presentations and Round Tables Programme (pdf)

Расклад секцый і панэляў / Sections and panels (pdf)

1. Міжнародныя адносіны. Рэгіянальная бяспека. Замежная палітыка/ International relations. Regional security. Foreign policy

Панэлі/Panels »

1.1. Дэзінтэграцыя дэзінтэграцыі: палітыка і эканоміка на постсавецкай прасторы пасля 2008 года/ Desintegration of disintegration: politics and economy on the post-Soviet space after 2008 (pdf)

1.2. Бяспека Беларусі: выклікі і адказы / Belarus security: challenges and responses (pdf)

1.3. Прапаганда і інфармацыйная бяспека ў рэгіёне Усходняй Еўропы / Propaganda and informational security in the Eastern European region (pdf)

 1. Беларускае грамадства і сацыяльныя навукі/ Belarusian society and social sciences

Панэлі/Panels »

2.1. Падзея, Вайна, Грамадства (сацыяльна-філасофская аналітыка)/ Event, War, Society (social and philosophical analytics) (pdf)

2.2. Сацыяльная ідэнтычнасць у камунікатыўнай прасторы сучаснага грамадства/ Social identity in the communicative space of modern society (pdf)

2.3. Беларуская грамадзянская супольнасць: стан на 2016 год і бліжэйшыя перспектывы/ Civil society of Belarus in 2016 and the near future (pdf)

2.4. Рэформа мясцовага кіравання і самакіравання/ Reform of local government and self-government (pdf)

 1. Эканоміка / Economics

Панэлі/Panels »

3. Беларуская эканоміка: шляхі выхаду з крызісу/Belarusian economy: ways out of crisis (pdf)

 1. Гендарныя даследаванні/ Gender studies

Панэлі/Panels »

4. Трансфармацыі гендарнага падыхода ў палітычным і акадэмічным мэйнстрыме краін постсацыялізму/ Transformation of gender approach in political and  academic mainstream of the post-socialist countries (pdf)

 1. Правы чалавека і міжкультурны дыялог / Human rights and Intercultural dialogue

Панэлі/Panels »

5.1. Правы чалавека versus прававая традыцыя: канфлікт ці ўзаемадзеянне/ Human rights versus legal tradition: conflict or interaction (pdf)

5.2. Праблема адмены смяротнага пакарання ў Беларусі/ The problem of abolition of death penalty in Belarus (pdf)

5.3. Што новага ў міжкультурным дыялогу?/ Anything new in intercultural dialogue? (pdf)

 1. Адукацыя і навука/ Education and science

Панэлі/Panels »

6. Вышэйшая адукацыя, навука і інавацыі ў постсавецкіх краінах: на шляху збудавання “грамадства ведаў”/ Higher education, science and innovations in the post-Soviet countries: on the way to knowledge society (pdf)

 1. Гісторыя Вялікага Княства Літоўскага/ History of the Grand Duchy of Lithuania

Панэлі/Panels »

7.1. Феномен ранняй дзяржаўнасці на тэрыторыі Беларусі і Літвы ў ХІІІ—XV стст.: альтэрнатывы сацыяльнай эвалюцыі/ The phenomenon of early state on the territory of Belarus in the 13th-15th centuries: alternatives of social evolution (pdf)

7.2. Паўсядзённасць права і права паўсядзённасці: прававая культура ў ВКЛ канца XV-XVIII ст./ Everyday life of law and law of everyday life: legal culture of the Grand Duchy of Lithuania in the 15th-18th centuries (pdf)

7.3. Ідэнтычнасці, наратывы і ўяўленні ў ВКЛ і Рэчы Паспалітай / Identities, narratives and perceptions of the Commonwealth of Both Nations and the Grand Duchy of Lithuania (pdf)

 1. Гісторыя Беларусі ХІХ і ХХ стагоддзяў/19th-20th century history of Belarus

Панэлі/Panels »

8.1. Беларусь у складзе Расійскай імперыі: праблемы вывучэння/ Belarus in the Russian Empire: research problems (pdf)

8.2. Паўстанне 1863-1864 гадоў у Беларусі, Літве і Польшчы/ The Uprising of 1863-1864 in Belarus, Lithuania and Poland (pdf)

8.3. «Дыпламатыка» БНР (1918- 1925 гг.): задума і реалізацыя/Diplomacy of the Belarusian People’s Republic (1918 — 1925): idea and realisation (pdf)

8.4. Памяць пра Халакост у Беларусі ў гістарычнай і антрапалагічнай перспектыве / Memory of the Holocaust in historical and anthropological perspective (pdf)

8.5. Гістарычныя формы культуры паўсядзённасці ў Беларусі ў ХХ ст./ Historical forms of everyday life culture in Belarus in the 20th century (pdf)

 1. Беларускае замежжа і памежжа/ Belarusian diaspora and borderland

Панэлі/Panels »

9. Беларускае замежжа: праблемы нацыянальнай ідэнтычнасці і культурнай памяці/ Belarusian diaspora: problems of national identity and cultural memory  (pdf)

 1. Літаратуразнаўства і лінгвістыка / Literary Studies and Linguistics

Панэлі/Panels »

10.1. Беларуская літаратура: фарміраванне нацыянальнага канону/ Belarusian literature: the formation of national canon (pdf)

10.2. Рэцэпцыя і асваенне класічнай літаратурнай спадчыны ў сучасным навуковым і адукацыйным дыскурсе Беларусі, Літвы, Украіны/ Reception and exploration of the classic literary heritage in the educational discourse of Belarus, Lithuania and Ukraine (pdf)

10.3. Беларуская літаратура ХІХ стагоддзя: праблемы атрыбуцыі, крыніцазнаўства і інтэрпрэтацыі/ Belarusian literature of the 19th century: problems of attribution, source studies and interpretation (pdf)

10.4. Апісанне беларускай регіянальнасці, тутэйшасці, свойскасці ў творах замежнай і сумежнай літаратуры/The description of Belarusian regional features, “tutejšaść” (local distinction), “ourness” in the works of foreign and neighbouring literature (pdf)

10.5. Беларусістычная глотадыдактыка: праблемы выкладання беларускай мовы як замежнай/ Problems of teaching Belarusian language to foreigners (pdf)

10.6. Максім Багдановіч: пошукі, знаходкі, асэнсаванне творчасці/ Maksim Bahdanovič: search, findings, study of works (pdf)

10.7. Традыцыйныя і мадэрныя тэндэнцыі ў лінгвістычнай славістыцы/ Traditional and modern trends in linguistic Slavic studies (pdf)

10.8. Уласныя імёны Беларусі: інфармацыйныя, лінгвакультурныя і кагнітыўныя даследаванні/ Proper names of Belarus: informational, linguistic-cultural and cognitive studies (pdf)

10.9. Беларуская мова ў гендарным аспекце: сучасныя даследванні і перспектывы/ Gender aspect of the Belarusian language: modern studies and prospects (pdf)

10.10. Беларуская Біблія: Праблемы і пэрспэктывы навуковага перакладу / Belarusian Bible: issues of an academic translation (pdf)

 1. Гісторыя царквы і рэлігіязнаўства / History of Church and Religious Studies

Панэлі/Panels »

11.1. Поліканфесійная Беларусь паміж Усходам і Захадам: рэлігіязнаўчы падыход/ Multidenominational Belarus between East and West: religious studies approach (pdf)

11.2. Царкоўныя Саборы: кантэкст, аўтарытэт, палеміка, рэцэпцыя / Church Councils: context, authority, polemics, reception (pdf)

 1. Культурная антрапалогія і захаванне гісторыка-культурнай спадчыны/ Cultural Anthropology and Preservation of Historical and Cultural Heritage

Панэлі/Panels »

12. Спадчына і супольнасці. Спадчына як інструмент пераўтварэнняў/ Heritage and communities. Heritage as a tool of change (pdf

 1. Этналогія і даследаванні традыцыйнай культуры/ Ethnology and traditional culture studies

Панэлі/Panels »

13.1. Беларуская традыцыйная культура на сучасным этапе: эвалюцыя і трансфармацыя рытуальных форм паводзінаў/ Belarusian traditional culture today: evolution and transformation of ritual behaviour (pdf)

13.2. Дуды Еўропы: гісторыя, ўзаемауплывы і адраджэнне / Bagpipes in Europe: history, influences and revival (pdf)

 1. Кніжная культура Беларусі: гісторыя і тэорыя / Book culture of Belarus: history and theory

Панэлі/Panels »

14.1. Бібліялагічныя даследаванні і канцэпцыі/ Bibliological studies and concepts (pdf)

14.2. Хрысціянская кніжнасць Беларусі: гісторыя і сучаснасць/ Christian books of Belarus: history and present (pdf)

14.3. Віленскія кірылічныя выданні 16-18 стст. у кніжнай прасторы Беларусі/ Cyrillic publications in 16th-18th century Vilnius in the book space of Belarus (pdf)

 1. Сучасная беларуская культура/ Contemporary Belarusian culture

Панэлі/Panels »

15.1. Беларуская літаратура ХХ — ХХІ стагоддзяў: ломка эстэтычнай парадыгмы/ Belarusian literature of the 20th – 21st centuries: the change of aesthetic paradigm (pdf)

15.2. Сучаснае беларускае музыказнаўства/ Contemporary Belarusian music studies (pdf)

15.3. Трансфармацыя супольнасці: месца і час у беларускай фатаграфіі/ Transformation of the community: place and time in the Belarusian photography (pdf)

 1. Чарнобыльская катастрофа, беларускае грамадства і Палессе/ Chernobyl disaster, Belarusian society and Paliessie

Панэлі/Panels »

16.1. Сучасныя праблемы захавання культурнай спадчыны беларуска-украінскага Палесся (да 30-годдзя Чарнобыльскай катастрофы)/ Current problems of preservation of cultural heritage of the Belarusian-Ukrainian Paliessie (pdf)

16.2. Асаблівасці гісторыі і культуры Заходняга Палесся: міждысцыплінарны погляд/ History and culture of Western Paliessie (pdf)

Мовы Кангрэса/ Languages of the Congress (pdf)

Check Also

The new issue of Belarusian Political Science Review (Vol.4 2019)

The new issue of BPSReview (Vol.4 2019) is published. The issue is available here: http://palityka.org/wp-content/uploads/2019/06/BPSReview_V4_2019.pdf

Яндекс.Метрика