Working Papers of the Fourth International Congress of Belarusian Studies

01Інфо (pdf)

Змест (pdf) / Contents (pdf)

Раздзел 1. Праблемы трансфармацыі і мадэрнізацыі эканомікі Беларусі

Abstract »

Андрэй Безручонак. Уплыў лібералізацыі рынку паветраных перавозак ЕС на рэгіянальнае развіццё: перспектывы і выклікі для Беларусі 20 (pdf)
Ірына Вашко. Праблемы захавання працоўнага патэнцыялу ў Рэспубліцы Беларусь 25 (pdf)
Владимир Поплыко. Инновационные тренды беларусской промышленности 30 (pdf)
Юлія Чайкоўская. Супрацоўніцтва краін ЕС і СНД на рынку аўтамабільных грузаперавозак 36 (pdf)
Наталля Шчэрбіна. Рэгіянальныя дыспрапорцыі на рынку працы Беларусі 41 (pdf)

Раздзел 2. Палітычныя інстытуты, знешняя палітыка, дзяржаўная палітыка

Abstract »

Анна Алимпиева, Мария Кохановская. Гендер, семья, культура: нормативность против реальности в условиях эксклавного региона 48 (pdf)
Вадзім Быліна. Склад выбарчых камісій: асноўныя тэндэнцыі ва ўмовах аўтарытарнай сістэмы Беларусі (мясцовыя выбары, 1999–2014 гады) 53 (pdf)
Людмила Лобанова. Украина 2014: старт реформы в системе подготовки научных кадров 60 (pdf)
Александр Лешков. Местные выборы 2007 и 2014 годов в новостях интернет-портала TUT.BY 64 (pdf)
Małgorzata Babińska. Historical Conditions of Mutual Stereotypes: Belarusians, Lithuanians and Poles 68 (pdf)
Aliaksandr Filipaŭ. Relations between the Republic of Belarus and the Republic of Iraq in 1991–2014 72 (pdf)

Раздзел 3. Гісторыя Вялікага Княства Літоўскага

Abstract »

Юрий Афанасенко. «Русский папа» по известиям из послания ливонского магистра Зигфрида Ландера фон Шпонхайма 78 (pdf)
Алег Дзярновіч. Трансфармацыі сацыяльнай прасторы Беларусі познесярэднявечнага і раннемадэрнага часу: праблемы генералізацыі і дэфініцый 82 (pdf)
Таццяна Карнілава. Супрасльскія кірылічныя выданні ў фондзе Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі 87 (pdf)
Алексей Мартынюк. Святой Георгий как крестоносец: визуальная наррация фресок замка Нойхаус (XIV век) 92 (pdf)
Уладзімір Фёдараў. Да пытання аб значэнні тэрмінаў “пустовъщина”, “земля пустовская” ў актавай тэрміналогіі Вялікага Княства Літоўскага ў канцы XV – першай палове XVI стагоддзяў 96 (pdf)
Віктар Якубаў. Канфедэрацыі войска ВКЛ як спосаб шляхецкай самаарганізацыі 100 (pdf)

Раздзел 4. Беларусь у складзе Расійскай Iмперыі

Abstract »

Александр Бендин. Религиозные конфликты в Беларуси и Литве (1905–1907) 106 (pdf)
Елена Борун. Православные монастыри Литовской и Гродненской епархии в общественно-культурной, духовной жизни Беларуси во второй трети XIX – начале XX века 111 (pdf)
Андрей Киштымов. Русификация как историографическая проблема: итоги и перспективы 115 (pdf)
Вольга Рымко. Гісторыя белага ўніяцкага святарства па матэрыялах “Литовских епархиальных ведомостей” (1863–1916 гады) 120 (pdf)
Андрэй Ціхаміраў. Прапановы Міхаіла Каяловіча аб адукацыйных рэформах у беларуска-літоўскіх губернях (1887 год) 125 (pdf)

Раздзел 5. Гісторыя Беларусі ХХ стагоддзя, беларускае замежжа

Abstract »

Аляксандр Агееў. Падтрымка ідэі незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі ўдзельнікамі магілёўскага сходу 31 сакавіка 1918 года ў святле дакументаў Літоўскага цэнтральнага дзяржаўнага архіва 130 (pdf)
Наталья Довгяло. Реорганизация православных монастырей на территории Беларуси в 1924–1939 годах 134 (pdf)
Алег Казак. Падтрымка лакальнай ідэнтычнасці ў Цэнтральнай Еўропе (палітыка Польшчы на Палессі ў міжваенны перыяд і Венгрыі ў Падкарпацкай Русі ў 1939–1944 гадах) 139 (pdf)
Дзмітрый Матвейчык. Міхал Валовіч і яго эсэ “Партызанская вайна 143 (pdf)
Юлія Федзяніна. Палітыка беларускіх нацыянальных партый і праблема самавызначэння Беларусі ва ўмовах польска-савецкай вайны (1919–1921 гады) 147 (pdf)
Аляксандр Фрыдман. “У Беларусі адбываецца радыяцыйны генацыд”. Аварыя на Чарнобыльскай АЭС у публікацыях люксембургскага друку 151 (pdf)
Станіслаў Юрэцкі. Кераміка ляснога неаліту паўночна-заходняй Беларусі ў працах польскіх археолагаў міжваеннага часу 155 (pdf)

Раздзел 6. Літаратура і лінгвістыка

Abstract »

Ала Брадзіхіна. Мастацкія адметнасці стварэння тэатралізаванай мадэлі свету ў сучаснай інтымнай лірыцы 160 (pdf)
Любоў Глазман. Праблема нацыянальнага адраджэння ў апавяданнях Максіма Гарэцкага пра ваенныя і рэвалюцыйныя падзеі 164 (pdf)
Арцём Кавалеўскі. Аз, Букі, Ведзі… “Бум-Бам-Літ”: творчая эвалюцыя нефармальнага літаратурна-мастацкага руху 168 (pdf)
Наталия Королёва. Типология латиноязычной инскрипции в Украине XV–XVI веков 172 (pdf)
Анжэла Мельнікава. Мастацкія пошукі беларускай прозы 1920-х гадоў і еўрапейскі кантэкст 177 (pdf)
Вольга Сянькова. Традыцыі тэатра абсурду ў п’есах Гаральда Пінтэра і ў сучаснай беларускай драматургіі 181 (pdf)
Ірына Часнок. Наратыў Кузьмы Чорнага і Фёдара Дастаеўскага: узроўні рэцэпцыі 186 (pdf)
Адам Шостак. Суполка “Яна-тры-ён”: да пытання акцыянізму ў літаратуры і мастацтве 191 (pdf)
Таццяна Фіцнер. Праблематызацыя жаночага цела ў тэкстах сучасных беларускіх пісьменніц 196 (pdf)

Раздзел 7. Даследаванне рэлігіі

Abstract »

Віктар Адзіночанка. Кірыла Тураўскі як мысліўца 202 (pdf)
Татьяна Короткая. Христианская традиция в беларусской культуре: Адам Станкевич «Хрысьцiянства і беларускi народ» (Вiльня, 1940) 206 (pdf)
Галіна Мыслівец. Кананізацыя Еўфрасінні Полацкай 210 (pdf)
Иван Остащук. Современные образы святых в глобальном коммуникативном пространстве и процессах национальной идентификации 215 (pdf)
Taisiya Belyakova. Saint Euphrosyne of Polack in the Historical and Symbolical Context of Female Sanctity 221 (pdf)

Раздзел 8. Гісторыка-культурная спадчына, традыцыйная культура, сучасная культура

Abstract »

Алена Атрашкевіч-Златкавіч. Вызначэнне рэпрэзентатыўнага твора беларускага дэкаратыўна- прыкладнога мастацтва на прыкладзе аб’екта “Уздых” (1984) Вольгі Сазыкінай 226 (pdf)
Ирина Балуненко. Новаторские тенденции в православной храмовой архитектуре конца ХХ – начала ХХI века: опыт Беларуси, России, Польши и балканских стран 231 (pdf)
Павел Булаты. Сядзібны комплекс Рэйтанаў: турыстычны патэнцыял закансерваваных помнікаў архітэктуры 235 (pdf)
Павел Вайніцкі. “Страсці” Галіны Гаравой як прыклад рэпрэзентатыўнага твора ў беларускім маcтацтве 1990-х гадоў 240 (pdf)
Аліна Высоцкая. Аналіз узроўню захаванасці традыцыйных міфапаэтычных уяўленняў беларусаў у гарадскім і вясковым асяродку (па матэрыялах сноў і іх тлумачэнняў) 244 (pdf)
Уладзімір Галак. Асаблівасці менеджменту фестываляў вулічных тэатраў (на прыкладзе Першага і Другога Мінскага форуму вулічных тэатраў) 248 (pdf)
Святлана Пацыенка. Некаторыя аспекты інтэрпрэтацыі культурнай спадчыны магнатаў Вялікага Княства Літоўскага 252 (pdf)
Аляксандр Петухоў. Яўрэйскія некропалі мястэчак Мінскай губерні (канец XVIII – пачатак XX стагоддзя): праблемы і перспектывы вывучэння 256 (pdf)
Ольга Романова. Реинтерпретация истории беларусского искусства ХХ века: «Национальный канон» vs «Каталог репрезентативных произведений» 261 (pdf)
Вольга Сямашка. Аспект вывучэння гербаў як геральдычных элементаў у некрапалістыцы 266 (pdf)
Алла Шамрук. Диалог с человеком и контекстом в современной архитектурной практике Беларуси 271 (pdf)
Аляксандра Шрубок. Варыятыўнасць і сістэмныя сувязі абраднасці першага выгану жывёлы ў беларускай вёсцы канца ХХ – пачатку ХХІ стагоддзя 275 (pdf)

Аўтары (pdf) / Authors (pdf)

Мова / Language (pdf)

Check Also

Registration for the 7th Congress is now open for guests and organisers of public events

We are glad to announce that registration for the 7th International Congress of Belarusian Studies ...

Яндекс.Метрика